SSPE Hastalığının olgu ve Belirtileri

2- HASTALIĞIN BELİRTİLERİ  ve OLGULARI NELERDİR ?

 

Önceden normal gelişimi olan bir çocukta (ya da genç erişkinde) birkaç hafta birkaç ay içinde gelişen; yürümede bozulma, unutkanlık, konuşmada bozulma, davranış değişikliği, başın öne doğru düşmesi ya da vücutta gevşeme, silkinme şeklinde çok kısa süreli nöbetler en tanımlayıcı belirtilerdir. Tanı için EEG uyku ve uyanıklık dönemlerini kapsayacak şekilde çekilmeli, ve belden alınan suda (beyin-omurilik sıvısında) vücudun kızamık mikrobuna karşı yaptığı maddeler (antikor) ölçülmelidir (belden su alınmasının sağlık açısından önemli bir riski yoktur: doktorunuza da sorunuz).Şüphede kalınan durumlarda bu tetkikler iki hafta sonra tekrarlanır. SSPE hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Ancak bazı hastalarda (yaklaşık 10 hastadan birinde) ilerlemenin olmaması, hastalıkta duraklama, hatta kendiliğinden iyileşmenin görülmesi mümkündür

 

 

SSPE hastalığının belirtileri 4 devreye ayrılabilir;dönemler ve süreleri her hastada farklı olup bazen çok süratli geçiş gösterebilir.

1-Davranış bozuklukları, zekâda gerileme, okul başarısında azalma, halüsinasyonlar. Bu dönem 2 yıla kadar uzayabilir.

2-Miyoklonik silkinmeler. Bunlar epileptik olmayan, ekstrapiramidal silkinmelerdir. Bu dönem 3-12 ay sürer.

3-Ekstrapramidal fonksiyonların kaybına ait bulguların (rijidite,koreoatatoid hareketler) ön plana geçtiği dönem. Bu dönemde yüz ifadesizleşir, mimikler silinir. Miyoklonik nöbetler görülmez olur. Süre 3-18, genellikle 6-8 aydır. 

4-Otonomik bozukluklar, ağızdan beslenmenin bozulması, koma. Hastalık %85 oranında progressif seyir gösterir ve 4 devrede ölümle sonuçlanır.

Geri kalan %15 vaka remisyon periyotlarıyla gidebilir, uzun süre stabil kalabilir, ilerleme durup plato çizebilir ya da çok yavaş seyredebilir. Remisyona girenler de genellikle 7-10 yıl sonra ekzrbasyonla kaybedilirler.

 

Sekil 1

Şekil 1. MR incelemede sol parieto-oksipitalde hafif derecede kontrast tutan, temporal loba

 

 

 

 

 

 

 

 

SSPE OLGULARI

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT:

OLGU SUNUMU ve LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE), ilk olarak 1933 yılında Dawson tarafından tanımlanmıştır.1 Kızamık infeksiyonunun nadir görülen geç dönem komplikasyonudur (1/300.000).2 Hastalığın görülme yaşı literatürde 2 ile 32 gibi geniş bir aralıkta verilse de, en sık 5 -15 yaşları arasında izlenir.2-4 Hastaların % 50 kadarı özellikle 2 yaşından önce kızamık infeksiyonunu klinik olarak geçirmiş veya kızamık aşısı olmuş kişilerdir.2,5 Hastalık hızlı seyirlidir; semptomlar ortaya çıkmaya başladıktan sonra 6-24 ay içinde ölüm görülür. Literatürde yalnızca % 5 olguda iyileşme izlenmiştir.

2 Hastalık genellikle entelektüel seviyede bozukluklar ve kişilik değişiklikleri ile başlar. Daha sonra myokulonus, tek taraflı hareket bozuklukları, grand mall epilepsi ve görme bozuklukları ortaya çıkar. Haftalar, aylar içerisinde myokulonus tabloya hakim olur, daha sonra hastalar yatağa bağımlı hale gelirler. Bu dönemde myokulonus için tipik EEG dalgaları izlenebilir.2,4 Bunun dışında görüntüleme yöntemleri ile ve EEG ile tanı koydurucu, spesifik bulgu yoktur. Hastalarda nadiren koriyoretinit görülebilir, hastalar dekortikasyon ya da deserebrasyon ile kaybedilirler.2,4,6 Hastalığın tanısı serum veya BOS'ta kızamık antikorlarının saptanması ve beyin dokusunda virusun gösterilmesi ile olur.2,7,8

 

25 yaşında bir tıp öğrencisinde beyinden stereotaktik yöntemle alınan biyopsi ile tanı konulan SSPE olgusu, ayrıntılı morfolojik bulgular ve literatür bilgisi ışığında değerlendirilerek sunulmuştur.

OLGU

 

25 yaşında erkek, Kenya'lı tıp öğrencisi, davranış değişiklikleri, görmede azalma,vücut hareketlerinde yavaşlama şikayetleri ile Nöroloji Kliniğine başvurdu. Kraniyal BT'de sol parieto-oksipitalde kontrast tutmayan hipointens, MR'da T1'de hipointens, T2'de hiperintens lezyon saptandı. Radyolojik incelemeleri sonucu ayırıcı tanıda infeksiyon, iskemik lezyon, tümör ve özellikle lenfoma bulunduğundan stereotaksik beyin biyopsisi alınmasına karar verildi.

 

Şekil 3. A) Belirgin myelin kaybı ve mononukleer iltihabi infiltrasyon (Luxol fast blue x 400); B) Reaktif astro gliozis ( IPX GFAP x 400)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. A) İntranöronal viral inklüzyon (okla işaretli) ( H+E x 1000); B) Oligodendroglia hücresinde intranükleer viral inklüzyon (okla işaretli) (H+E x 1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. İmmunhistokimyasal kızamık virus antijeninin gösterilmesi (IPX x l000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ve b karşılaştırınız

 

 

 

 

 

 

 

Hastanın laboratuar tetkiklerinde, kanda lökositoz (14.600/ mm3) dışında patolojiye rastlanmadı. Beyin omurilik sıvısının incelenmesinde protein miktarı artmış bulundu. Ayrıca % 72 lenfosit, %11 monosit saptandı. Serolojik testlerde EBV IgG (+) IgM (-), Kızamık Virus IgG (+) IgM (-) ve Herpes Simpleks Virus IgG (+) bulundu. EEG'de sol hemisferde doku kaybını yansıtan yaygın düzensiz aktivite saptandı.

Hastanın 1 ay sonraki BT ve MR'ında lezyonun ilerlediği, sadece parieto-oksipitalde kalmayıp temporale doğru yaygınlaştığı saptandı (Şekil 1). Üç hafta sonra hastalık için sık rastlanan bulgu olan myoklonik jerkler izlenmeye başladı. Teşhisten yaklaşık üç ay sonra hasta kaybedildi.

Şekil 1. MR incelemede sol parieto-oksipitalde hafif derecede kontrast tutan, temporal loba ilerlemiş lezyon.

Patolojik bulgular: Stereotaktik beyin biyopsisinde en büyüğü 0,6 x 0,2 x 0,2 cm ölçülerinde 4 adet beyin dokusu elde edildi.

Rutin (H+E) incelemede, kortikal ve daha çok beyaz cevhere ait kesitlerde, beyaz cevherde daha ağır olmak üzere damarları manşon gibi kuşatan ve nöropile de infiltre olan, çoğunluğunu lenfositlerin oluşturduğu mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu dikkati çekti (Şekil 2).

Şekil 2. Damar çevresini manşon gibi kuşatan, ayrıca nöropilde dağılmış lenfoplazmositer iltihabi infiltrasyon (H+E x 200)

Parankimde dağınık reaktif mikroglial hücre artışı,seyrek nöron fagositozu (nöronofaji) mevcutu. Luksol Fast Blue+ Nissl boyası ile myelin kaybı saptandı (Şekil 3A). Ayrıca belirgin reaktif astrogliozis (GFAP +) görüldü (Şekil 3B).

Şekil 3. A) Belirgin myelin kaybı ve mononukleer iltihabi infiltrasyon (Luxol fast blue x 400); B) Reaktif astro gliozis ( IPX GFAP x 400)

Beyaz cevherde oligodendroglialar ve kortekste nöronlarda intranüklear eozinofilik inklüzyonlar saptandı (Şekil 4 A,B).

Şekil 4. A) İntranöronal viral inklüzyon (okla işaretli) ( H+E x 1000); B) Oligodendroglia hücresinde intranükleer viral inklüzyon (okla işaretli) (H+E x 1000)

İmmunhistokimyasal olarak Kızamık virüsün primer antikor ile özellikle nöronların sitoplazmalarında ve oligodendrogliaların nüvelerinde virus nükleokapsidine uyan şekilde pozitif reaksiyon izlendi (Şekil 5). İn situ hibidrizasyon yöntemi ile JC virus (Progresif Multifokal Lökoensefalopati etkeni), Herpes simleks virusu ve Ebstein Barr virusunun varlığı araştırıldı, negatif sonuç elde edildi.

Şekil 5. İmmunhistokimyasal kızamık virus antijeninin gösterilmesi (IPX x l000).

TARTIŞMA

SSPE, oldukça nadir rastlanan, santral sinir sisteminin yavaş virus infeksiyonlarındandır. Çoğunlukla çocukluk döneminde saptanır; median yaş yedi olarak bildirilmektedir.1 Ancak nadir olarak sunulan olguda olduğu gibi genç erişkinlerde de görülebilir. SSPE literatürde belirtildiği gibi, fatal seyreden efektif tedavisi olmayan viral ensefalitler arasında yer almakla birlikte nadiren spontan remisyon da gösterebilmektedir.9 Klinikte 2 yaşın altında kızamık infeksiyonun geçirilmiş olması, yaşlı anneler, sosyoekonomik durumun bozuk olması, kalabalık aileler, çok kardeşlilik predispozan faktörler arasındadır.5 Ancak bu olguda hastalık teşhis edildiğinde bilinç yerinde olmadığından anamnezde kızamık infeksiyonunu geçirme yaşı öğrenilememiştir. Hastanın serumunda kızamık IgG pozitifliği infeksiyonun varlığı yönünde pozitif bulgudur.

Hastalığın klinikte hızlı seyrine paralel olarak beyin dokusunda makroskobik değerlendirmede pek fazla değişiklik görülmez. Ancak uzun süre yaşayan yavaş seyirli hastalarda değişik derecede kortikal atrofi ve tutulan beyaz cevher alanlarında kıvamda sertleşme (gliozis) vardır.1,2,10 Özellikle akut dönemde leptomenenjit görülebilir, hastalık ilerledikçe geriler, yerini gri ve beyaz cevher tutulumu alır. SSPE serebrumda frontal ve temporal loblar başta olmak üzere tüm kortikal yapıları, bazal gangliaları ve beyaz cevheri tutar.2,10,11 Bizim olgumuzda da parieto-oksipital ve daha sonra da temporal lob tutulumu izlendi, serebellum tutulumunu düşündüren radyolojik bulgular saptanmadı. Literatürde de serebellum ve medulla spinalis tutulumunun nadir olduğu bildirilmektedir.2,10,11 Mikroskobik olarak hastalığın etkilediği kortekste nöron kaybı, infekte nöronların fagositozu "nöronofaji" izlenir.1,2,4 Beyaz cevherde ise özellikle oligodendroglialar infekte olur. Oligodendroglial tutuluma bağlı sekonder demiyelinizasyon görülür. Genellikle orta yoğunlukta lenfoplazmositer iltihabi infiltrasyon vardır. Bu infiltrasyon daha çok damarlar çevresinde, onları kuşatır tarzdadır. Gri ve beyaz cevherde belirgin mikroglial hücre artışı mevcuttur. Hastalığın dönemine bağlı olarak, giderek artan reaktif astrogliozis izlenir.1,2,4,10 Bu mikroskobik bulguların hepsi olgumuzda küçük biopsi materyelinde saptandı. Ayrıca literatür ile uyumlu olarak gri cevherde nöronlarda, beyaz cevherde ise daha çok oligodendroglialarda intranükleer ve intrasitoplazmik eozinofilik inklüzyon-lar görüldü (Şekil 4). Bu inklüzyonlar lezyonu ilk tanımlayan Dawson tarafından "Cowdry A" inklüzyonları olarak isimlendirilmiştir.2,4,10,11 Bizim de saptadığımız gibi immunhistokimyasal olarak viru-sun varlığını göstermek mümkündür (Şekil 5). Ayrıca elektron mikroskobik inceleme, PCR ve in-situ hibidrizasyon ile viral nükleokapsit saptanabilir.1,2,4,10,12-15

SSPE'de akut kızamık infeksiyonlarında izlenen çok çekirdekli Wartin Finkelday hücreleri görülmez.2 Uzun süren olgularda kortekste nöronlarda Alz-heimer Hastalığındaki gibi "nörofibriler yumaklar" saptanabilir.1 Sunulan olguda olduğu gibi hastalık santral sinir sistemine (SSS) sınırlıdır; fakat nadiren periferik sinir tutulumuna sekonder miyopatik değişikliklerin tabloya eklendiği bildirilmiştir.16,17

Literatürdeki çeşitli viral ensefalitlerde görülebilecek ayırıcı tanıya yardımcı patolojik özellikler Tablo I'de özetlenmeye çalışılmıştır.10 Spesifik olmamakla birlikte viral ensefalitlerde ön tanıda yardımcı olabilecek, viral inklüzyonlara ait özellikler Tablo II'de verilmektedir.10

Beyin dokusundaki morfolojik bulgular sunulan olguda olduğu gibi; parankimal hasar (nöronofaji, demiyelinizasyon), mikrogliyal proliferasyon, lenfo-plazmosit üstünlüklü özellikle damarları manşon gibi kuşatan iltihabi hücre infiltrasyonu, nöronal ya da glial hücre içi inklüzyonların varlığı (intranükleer/ intrasitoplazmik), reaktif astrogliozis ise öncelikle aktif viral ensefalit düşünülmelidir.

SSPE'de hastalığın patogenezi tam açık değildir. Primer kızamık infeksiyonunda santral sinir sistemi tutulumu (SSS) hemen hiç görülmez. Bu infeksiyondan 2 ile 21 yıl sonra SSPE görülüyor olması önceleri farklı bir kızamık virusu suşunun neden olduğunu ya da immun sistem bozukluğunun sorumlu olabileceğini düşündürmüş ise de bu savları çürütecek veriler elde edilmiştir.1,2,4 Yakın geçmişte yapılan çalışmalar kızamık virüsünün yapısında insan vücuduna girdikten sonra bazı değişikliklerin oluştuğu yönündedir. Bu değişiklikler santral sinir sistemine yerleşen virusta uzun süren latent dönem sonunda mevcut olan M protein (M), membran füzyonuna neden olan glikoprotein (F) ve hemaglutinindeki (H)'deki yapısal değişikliklerdir.1,4,18,19 Virusun yapısındaki bu değişiklikler sonucu mutant virus oluştuğu, bu mutantın beyin dokusunda protein sentezleyerek çoğalabildiği ve immun sistemden yoksun beyin dokusunda infeksiyon oluşturduğu gösterilmiştir. Ayrıca hastalarda kızamık virusu ile henüz tanışmadan virusa karşı antikor ile karşılaşmış olmanın rolü olduğu belirtilmektedir. Bunu destekleyen bulgular 2 yaşın altında kızamık infeksiyonu geçirenler (henüz anneden gelen antikorların var olması), erken aşılananlar ve infeksiyon sırasında immunglobulin yapılan çocuklarda SSPE'in daha sık görülmesidir.1,4 Mutant virus SSS'de öncelikle nöronları infekte eder. Önceleri yanlızca intranükleer virus varlığı saptanırken yapılan araştırmalar nöronal uzantılar, akson ve dendritlerde de virusun varlığını göstermiştir.11,16 Oligo-dendrogliaların ikincil olarak olaya katıldıklarını ve böylece sekonder demiyelinizasyon meydana geldiği düşünülmektedir.11,20 Fakat oligodendrogliaların nasıl kontamine oldukları tam olarak bilinmemektedir.11 Multipl skleroz hastalığının etyolojisinde de kızamık virusunun benzer şekilde rol oynadığı sanılmaktadır.20

Çocukluk dönemi ve genç erişkinlerde hızlı klinik seyir gösteren santral sinir sistemi tutulumlarında akut viral ensefalitler ve yavaş virus infeksiyonları akılda tutulmalıdır. Tedavi seçeneklerinin belirlenmesi için infeksiyonun kesin tanısı şarttır. Oldukça nadir rastlanan SSPE olgusunda olduğu gibi küçük beyin biyopsisi kesin tanı için yeterli olabilmektedir.

ÖZET
Subakut sklerozan panensefalit kızamık infeksiyonunun oldukça nadir görülen, fatal seyreden bir komplikasyonudur. Literatürde insidensi 1/300.000 olarak verilmektedir. Hastalık primer infeksiyonu 2 ile 21 yıl takiben ortaya çıkar.

25 yaşında erkek hastada klinik ve radyolojik olarak hızlı seyirli beyin tutulumu nedeni ile yapılan stereotaksik biopside SSPE tanısı konulan olgu sunulmaktadır.

Biopsinin değerlendirilmesinde sekonder demiyelinizasyon, lenfositik infiltrasyon, oligodendroglia ve nöronal hücrelerde immunhistokimyasal olarak kızamık virus primer antikoru ile pozitif reaksiyon veren viral inküluzyonlar saptandı.

Olgunun diğer viral ensefalitler ile ayırıcı tanısı yapılarak literatür bilgisi ışığında değerlendirildi.

KAYNAKLAR
Esiri MM, Kennedy PGE. Virus Disease. Greenfields's Neuropathology'de. Ed. Adams JH, Duchen LW. Altıncı Baskı. Londra, Sidney, Auckland, Arnold 1997; Vol. II 39-42.
Hamilton R L,Wiley C A. Neuropathology of Viral Infections of the Nervous System (Ch 17). Textbook of Neuropathology Ed. Davis RL, Robertson DM. 3. baskı, Baltimore, William- Wilkins, 1997; 984-988.
Modlin JF, Jabbour JR, Witte JJ, Halsey NA. Epidemiologic studies of measles vaccines and subacute sclerosing panencephalitis. Pediatrics 1977; 59: 505-12.
Dyken PR, Maertens P. Viral Infections. Pediatric Neuropathology. Ed: Duckett S. Baltimore, Williams- Wilkins 1995;403-422.
Zilber N, Kahana E. Enviromental risk factor subacute sclerozing panencephalitis. Acta Neurol (Scan) 1998; 98: 49-54.
Dyken PR. Subacute sclerosing panencephalitis. Current status. Neurologic Clinics. Pediatric Neurology. Ed: Swaiman KF. Phila-dephia, W.B. Saunders, 1985.
Horta-Barbosa L, Fuccillo DA, Sever JL, Zeman W. Subacute sclerosing panencephalitis isola-tion of measles virus from a brain biopsy. Nature 1969; 221: 974.
Connolly JH, Haire M, Hadden DSM. Measles immunoglobulins in subacute sclerosing pan-encephalitis. Br Med J 1971; 1: 23-25.
Singer C, Long AE, Suchowesty O. Adult onset subacute sclerosing panencephalitis: case report and review of the literature. Mov Disord 1997; 12: 342-53.
Budka H. Viral Infections (Ch 8). Neuro-pathology the Diagnostic Approach. Ed: Garcia JH. 1. baskı. St Louis, Baltimore: Mosby 1997; 353-378.
Allen IV, Mc Quamid S, McMahon MP, Kirk J, Mc Connell R. The significance of measles virus antigen and genome distribution in the CNS in SSPE for mechamisms of viral spread and demiyelination. J Neuropathol Exp Neurol 1996; 55 : 471-480.
Baram TZ, Gonzalenz I, Xie ZD. Subacute sclerosing panencephalitis in an infant: Diagnostic role of viral genome analysis. Ann Neurol 1994; 36: 103-108.
Esiri MM, Oppenheimer DR, Brownell B, Haire M. Distribution of measles antigen and immunglobulin containing cells in the CNS in subacute sclerosing panencephalitis. J Neurol Sci 1981; 53:29-43.
McQuaid S, Isserte S, Allan GM, Taylor MJ, Allen TV, Cosby SL. Use of immunocytochemistry and biotinylated in situ hybridization for detecting measles virus in central nervous sytem tissue. J Clin Pathol 1990;43: 329-333.
Kirk J, Zhou AL, Mc Quaid S, Cosby SL, Allen IV. Cerebral endothelial infection by measles virus in subacute sclerosing panencephalitis: Ultrastrural and in situ hybridization evidence. Neropath Apply Neurobiol 1991; 17: 289-297.
Budka H, Lassmann H, Popow, Kraupp T. Measles virus antigen in panencephalitis. An immunomorphological study stressing dendritic involvment in SSPE. Acta Neuropathol 1982; 56 : 52-62
Shankar SK, Talby AB, Arunodaya GR, et al. Peripheral neuropathy in subacute sclerosing panencephalitis immunohistochemical and ultrastructural evidence. Clin Neuropathol 1998; 17: 15-18.
Cathomen T, Naim HY, Cattaneo R. Measles virus with altered envelope protein cytoplasmic tails gain cell fusion competence. J Virol 1998; 72:1224-1234.
Hall WW, Lamb RA, Choppin PW. Measles and subacute sclerosing panencephalitis virus proteins: Lack of antibodies to the M protein in patients with subacute sclerosing panencephalitis. Proc Natl Fed Sci 1979; 76: 2047-2054.
Poser CM. Notes on the pathogenesis of subacute sclerosing panencephalitis. J Neurol Sci 1990; 95 : 219-214.
                                                                                                                                                         

Gösterim Sayısı: 1746 Son Düzenleme: Pazar, 02 Haziran 2013 10:49
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
URL	Url

Keywords real etate inveting,beginning real etate inveting,real etate invetor, beginning inveting,real etate,real etate agent,real etate tranaction,home ale,elling real etate,real return, real etate,Sydney commercial office pace,ydney commercial real etate,Sydney retail office pace,real etate letter, real etate propecting letter, concie letter writing, editing your letter,real etate, marketing,Inveting in home, real etate, financing, property inveting,property invetor,foundation problem, real etate tranaction, elling home, buying home, foundation repair,Alameda buy my houe,San Franico private lending,buy houe, real etate, private lending,real etate,hort ale,bank owned,forecloure,deal,inveting,alaka,ak,ml,anchorage,houe,home,hort ale,buying, elling,realetate, real etate, certified pecialit, mitigation,realtor,real etate inveting,return on invetment,buy and hold, renovation propertie,rehab propertie,real etate,real etate broker,etate broker,real etate broker,etate broker mart,etate broker,purchaing, real etate, agreement, purchae agreement,purchae contract,financing agreement,forecloure home,forecloure liting,aet management,aet management companie,real etate,Cheap Mexico Real Etate, Yucatan Home, Yucatan Land, Mexico Real Etate, Mexico Property,buying a home, buying property, home buying, home elling, property, home loan, real etate,real etate,real etate lawyer,real etate attorney,real etate firm,eller funkify,great houe,real etate,homeowner cutomize, amy hair durham real etate, durham n,real etate, real etate inveting, real etate invetor, real etate invetor, tay focued,greater vancouver,houing market,houing price,real etate market,2010,forecloure auction, home auction, bank home auction, forecloure auction, auction, real etate,junk mail, direct marketing, Catalog Choice, ProQuo, Do Not Mail Campaign, autin real etate, ident,etate profeional,real etate profeional,home take,real etate,reearch manager,real etate reearch, real etate profeional,India,real etate job,invetment property,real etate,right invetment property,right invetment, landlord,Scottdale forecloure, troon home for ale, paradie valley real etate, arcadia real etate, co,landord real etate invetment, real etate inveting, rental property, landlording, cah flow,buyer agency in texa,texa real etate,buyer repreentation agreement,real etate,buyer agency,Rent To Own, Columbia Sc Real Etate, Leae Option,marketing,advertiing,marketing home,marketing real etate,mortgage loan, purchaing a property, REALTOR�, real etate agent, purchae a property, real etate,pelican pointe country club,venice,florida,home for ale, real etate,araota,Invetment property advice, buy invetment propertie, Real Etate invetment advice,real etate,inveting,motivated eller,propertie,fbo,real etate inveor,buyer,real etate invet,Bridge Loan, Hard Money Loan, Commercial loan, commercial real etate loan, Private money loan,Subject to Mortgage, Subject to Finance, real etate inveting, real etate invetor, free, invet,Real Etate Inveting Billing MT, Bird dog Billing MT, learn real etate, Wholeale Deal Billing,peronal aitant,virtual aitant,entrepreneur,mall buine,ecretary,real etate,lawyer,frico home for ale, frico real etate, frico ml,other real etate job,tax ale overage,real etate job,realtor looking,etate job,ale overage,real etate,real etate inveting,Real etate webite deign, Real etate web deign, Real etate web deigner, Real etate webite d,flipping houe,flip real etate,fix and flip real etate,forecloure flipping,houe flipping tip,bentwater real etate lake conroe real etate bentwater home lake conroe home,real etate,purchae property,forecloure property,purchaing forecloure,barbado real etate,barbado luxury condominium,luxury condominium,real etate,owning real etate in an ira, real etate ira, real etate in an ira, paive cutodian, prohibited ,Grand rapid real etate, michgan real etate,hawaii land, big iland real etate,aweome twitter marketing,real etate,lubbock home for ale, lubbock real etate, lubbock ml,Seo package, eo ghotwriter, real etate ghotwriting, ebook writer, eo conultant,Real Etate, Tract Home, Invetment, Flipping, Flip, Money, Houe, Sidney Potter, D. Sidney Potte,Matermind Group,Real Etate Inveting,wholealing,hort ale,landlord,buy and hold,niche,invetor,property management, real etate, leaing, rental, commercial, reidential, trata, condo, kazawet,real etate inveting, real etate invetor, real etate inveting webite, real etate invetor web,Denver real etate, Denver home, Denver market, Denver real etate agent,real etate forecloure,real etate market,reo forecloure,real etate companie,home buyer,home building cot, real etate, realtor, home, autin texa real etate, houe, remodeling, diy,buying real etate, finding motivated eller, pre-qualifay eller, how to find a motivated eller, h,real etate,real etate agent,real etate agent,etate agent,real etate property,etate agent,Scottdale real etate, Scottdale forecloure, Scottdale bank-owned home,Real Etate, Property-Management, Automobile Deduction, Affiliate.,palm beach county,beach front,real etate,money inveted,palm beach,america wake, buy houe, realtor,real etate market,bad publicity,real etate,property market,cypru,buyer,developer,etate agent,real etate, cah flow, invetment, inveting, peculating, invetor, broker, roi, return on,homeownerhip taxe,money down,home purchae, IRS,rental,FHA,fannie mae,freddie mac, real etate,real etate, buying home, luxury home, realtor, real etate agent, new home,huckaby bricoe group,karen bricoe, real etate, ale, elling, market, northern virginia,real etate invetor, how do contractor invet in real etate, Contractor invetor, contractor,buying real etate in new zealand,real etate agent,real etate inveting, real etate education, invetment property,private money for real etate, private lender real etate,Real Etate Liting, Real Etate Property Liting, Houe For Sale, Houe For Rent,federal reerve, real etate invetment, currency value effect, deflationary force on U.S. value,real etate,forecloed home,forecloure proce,forecloure proce entail, forecloure,right roommate,living pace,living cot,leaing,apartment,real etate,Tampa home, Tampa Real Etate, Tampa FL Home For Sale, Tampa Home For Sale, Tampa Luxury Home,ten tip,firt time,home buyer, real etate, property,real etate, buying houe, elling houe, liting agent, property, home buyer, buine, ociety, fa,property value, tax appeal explained, lawyer, conultant, homeowner, real etate tax,curb appeal,firt impreion,great firt impreion,great curb appeal,elling your home,real etate,buying property in irael, irael real etate lawyer, money aving tip in irael,bank loan,bank mortgage,real etate,bank loan,free and clear houe,real etate education, real etate coure, real etate guru, why too many coure, affiliate,real etate broker, herman oak, encino, tudio city, real etate agent, otheby',zevi hafran,big,iland,real,etate,real etate,police tation,holiday,cypru,property,afety,ecurity,door,lock,neighborhood,home,etate invetment club,invetment club,real etate invetment,real etate,etate invetment,mount wahington,mount wahington home,lo angele, mount wahington real etate,Livermore Real Etate, Livermore Home for Sale, Livermore Realtor, Livermore Real Etate Agent,Buy Invetment Property, Real-Etate Invetment, Buy to let Propertie, Buy Bet Rental Property, in,cookeville tenneee,tenneee ound good,middle tenneee, relocation, real etate, Tenneee Tech,rental property inveting, invetment property, real etate inveting,Whitianga Real Etate Agent,wealth, forecloure, wealth building, real etate, ucce, dream, riche,real etate,real etate marketing,real etate agent,real etate buine,today real etate,Florida commercial real etate, commercial real etate, real etate,riche with rental, real etate inveting,real etate,apartment invetment,forecloure,hort ale,reo,bank owned,real etate,real etate inveting,key bicayne home,key bicayne real etate,key bicayne luxury home,Real Etate, Tel Aviv, Irael, Home,aet allocation,aet allocation trategy,allocation trategy,correct aet allocation,real etate.,rental property managment,real etate,real etate,better home,home inpection,home inpector,major invetment,right property,property,etate agent territory,real etate agent,property market,real etate,inveting,real etate challenge,overcome real etate,real etate, career, education, employment,property invetor,real etate,make money,experienced invetor,flipping propertie,help ave,avoid forecloure,real etate,expert cdpe,homeowner facing hardhip,Tulum Real Etate, Mexico Retirement Communitie, Mexico Real Etate, Mexico Property,plan,blueprint,real,etate,real-etate,reading,property option,property option,real etate,property invetment, Autralian real etate invetment,undertanding capitalization,capitalization rate, invetment rate on return, inveting real etate,real etate,real etate inveting,real etate invetor,Autin real etate, Wetlake Hill real etate,leae purchae agreement, real etate, leae option,liting preentation,liting approach,traditional approach,ultimate liting,real etate,auction, real etate, real etate advice, buying, buying a home,weton florida, relocating to florida, weton real etate, weton home,Northwet Atlanta GA 30339 Home for Sale,Vining GA home for ale,Northwet Atlanta Real Etate,build,own,your,houe,advice,expert,bet,value,money,contruction,real,etate,owner,home,where,cot,Cozumel real etate, Tulum real etate, Mexico real etate, Cozumel propertie, purchae,conference venue,children partie,venue hire, real etate, buine, ervice,real etate, property invetment buying, property invetment,value property,invetment buying,Wimberley, Hill Country, Texa town, autin real etate, wimberley real etate, texa, mall town,real etate webite,earch engine,eo,real etate,houe eller,direct mail,houe eller advertie,right price,potential buyer,hard money loan,rehab loan,real etate invetor,invetor rehab loan,wholealing real etate article,real etate wholealing tip,real etate negotiation,without owning property,real etate market,tax ale,owning property,real etate crah,make money,earch home for ale, real etate,real etate,real etate development,land development,buying home,real etate,dicounted propertie,dicount propertie,real etate, credit crunch,home loan,mortgage broker,interet rate, real etate, Canada,real etate, real etate inveting,Rental Apartment, Real Etate, Home, luxury apartment,wholeale deal,real etate,Atlanta Forecloure, Invetment Property, Buying home,due diligence real etate, environmental ite aement, phae 1 environmental,forecloure, deed in lieu, give your houe away, under water, real etate houe not old,real,etate, invetment, capitalization, financing,Caribbean Real Etate,Trinidad Propertie,real etate,fractional interet,fractional interet,appraiing commercial real,commercial real,boulder real etate,colorado real etate,real etate market,boulder county,real etate,co area real,builder, real etate, builder, home improvement,make ene finding propertie real etate real etate propertie etate propertie find propertie a,property Fortaleza,real etate Fortaleza,property Forteleza,Forteleza real etate,land Fortaleza,rea,great property,principal identifie,factor behind,real etate invetor, failure point, ucce,myrtle beach realtor, myrtle beach real etate agent, myrtle beach houe for ale,reo propertie,real etate owned,buying reo propertie,real etate agent,etate agent,real etate profeional,bet real etate, real etate agent,real etate, home, new home, buying houe, propertie, realty, real etate development, buyer,California real etate,California homebuyer credit,California home buyer credit,real etate,real etate agent webite, marketing for realtor, real etate lead, real etate agent marketing,buine, property, real etate, money, receion,real etate,real etate deal,real etate right,real etate invetment,interet rate,etate right,real etate agent,real etate,real etate agent,preferred real etate,real etate, buying property, rental property, rental propertie, econdary home, buying to rent,joneboro arkana real etate,real etate,real etate agent,buying a home, elling a home,real etate,elling real etate,elling real,real etate advertiement,home improvement,home repair, real etate, door, compoite,home buyer,down payment,real etate agent,firt time buyer,ml online mn,Reidential real etate team,Lui Roque,Make money flipping real etate,hand-off real etate,Holly Spring home for ale,Holly Spring real etate,Real Etate Title, Title Inurance,buying a home,boulder real etate,boulder co,home buying tip,home buying trategie,Detroit Real Etate Property Cah,Real Etate Invetor, Milan Ramey, Real Etate Invetor Expert,unny ile condo, unny ile real etate, miami real etate,real etate training,crazy experience,real etate tip,home taging, home elling, elling real etate, taging tatitic, home taging tatitic,Puyallup Real Etate, Puyallup Home for Sale, Puyallup Realtor, Tacoma Home, Tacoma Home for Sal,real etate etate agent home buying real etate agent home buying time time line buying time,hort ale,real etate,ale proce,bet price elling property,profeional advice elling,real etate. how to ell your property,buy to let mortgage,property inveting,invetment property,real etate invetment repayment, real,condo, condominium, real etate, autin real etate, hud, economy, autin ml, home, economy,real etate mohali,real etate agent mohali,condo, laurentian, laurentide, quebec, real etate, houe, new houe, new condo, condominium,real etate,powder pring,home,ga,georgia,real etate,outh africa,outh africa real,africa real etate,real etate market,etate market,real etate,lead generation,generate lead,realtor marketing,real etate liting, Realtor Lead,real etate inveting, buying and elling propertie, expert in field,real etate agent, purchae a property, buy a houe, market value, propertie for ale, buying a ho,property management, real etate,curb appeal,home elling,elling real etate,home taging,home curb appeal,flipping houe, wholealing real etate, flipping home, real etate flipping,London, UK, property invetment, bet place to live in London, Prime real etate,crorail tation,papillion, home, nebraka, real etate, realtor, omaha, la vita, chool, chool ditrict, propert,real etate,real etate inveting,etate inveting,real etate invetment,realty inveting,realty,buy apartment building, flip apartment building, quick turn real etate,triple net leae invetment, triple net leae, nnn leae, commercial real etate inveting,real etate,inveting,property appraial,Real etate, real etate blog,utility election,utility election tip,utility provider,utilitie,real etate,home,apartment,real etate rental propertie, rental real etate, make money with real etate rental,real etate, free guide, deal, inveting, media,miami luxury condo, miami real etate, miami beach condo,
Anchor_Text anchortext
Image_Comment As one of the biggest decisions you will ever have, just be sure you utilise the services of an experienced property agency to get the best good value out there, while providing sound advice and support over the whole process. While you'll be able to comfortably anticipate to get 60% to 65% financing to your income producing multiple tenant commercial real estate investment via a bridge loan and 50% for vacant property, but this figure may also go up to 80% according to type of the house and cash flow it generates. Many real estate investors determine the value of earnings property by using the capitalization rate, although it can be a simple computation, it is very misused.
Guestbook_Comment Below you will find details of the best way to sell real-estate through Craigslist. Each and every step from the stairs should be check to see when they are still structurally sound. For now, determine in places you wish to concentrate on real estate property investing, become and expert in it, and go for it.
Website_title Reasons to Use a Real Estate Agent When Selling Your Home
Category Romance,SciFi Fantasy Horror,Self Help,Short Stories,Spirituality Religion,Sports Literature,Travel Leisure,True Crime,Wealth Building,Weight Loss Diet,Westerns,Womens,Young Adults,Business,Accounting,Accounting Payroll,Advertising,Agriculture,Architecture and Interior Design,Branding,Business Travel,Career Advice,Careers Employment,Change Management,Construction Industry,Consulting,Continuity Disaster Recovery,Customer Service,Entrepreneurialism,Ethics,Franchising,Fundraising,Furnishings and Supplies,Human Resources,Industrial Mechanical,Innovation,International Business,Interviews,Job Search Techniques,Management,Marketing,Marketing Direct,Negotiation,Networking,Non Profit,Outsourcing,PR,Presentation,Productivity,Restaurant Industry,Resumes Cover Letters,Retail,Risk Management,Sales,Sales Management,Sales Teleselling,Sales Training,Security,Small Business,Solo Professionals,Strategic Planning,Team Building,Top7 or 10 Tips,Venture Capital,Workplace Communication,Workplace Safety,Finance,Auto Loans,Bankruptcy,Bankruptcy Lawyers,Bankruptcy Medical,Bankruptcy Personal,Bankruptcy Tips Advice,Budgeting,Commercial Loans,Credit,Credit Counseling,Credit Tips,Currency Trading,Debt Consolidation,Debt Management,Debt Relief,Estate Plan Trusts,Home Equity Loans,Leases Leasing,Loans,PayDay Loans,Personal Finance,Personal Loans,Philanthropy Charitable Giving,Structured Settlements,Student Loans,Taxes,Taxes Income,Taxes Property,Taxes Relief,Taxes Tools,Unsecured Loans,VA Loans,Wealth Building,Health and Fitness,Acne,Acupuncture,Aerobics Cardio,Allergies,Alternative,Anti Aging,Anxiety,Aromatherapy,Arthritis,Asthma,Autism,Back Pain,Beauty,Build Muscle,Childhood Obesity Prevention,Contraceptives Birth Control,Cosmetic Surgery,Critical Care,Dental Care,Depression
Description_250 Most from the times, owners of such properties have been in a hurry to turn out their business from your particular location to get settled to some other and they are generally aiming to sell them off when possible. Of course within the real-world things do get it wrong and the ones still did not close, much like they do which has a regular real estate contract and a thirty day closing.
Forum_Comment Everyone is using the Internet to discover their ideal home or that perfect tract of land. People who sold their homes through short sales will generally be entitled to new home mortgage in two years, while those that had foreclosure may need to wait 5 years to get a new loan. Springtime is often the time for filing real estate property or property tax appeals.
Guestbook_Comment_(German) Jetzt gibt es ein Zeichen einer gestörten Wirtschaft, wenn Investoren von Real Estate freikaufen, um in Aktien einzusteigen. Eins, dort sind die neuen Gesetze, an Ort und Stelle, zum von Leuten vor Verbrechern zu schützen, die schauen, um Leute in der gerichtlichen Verfallserklärung zu nutzen.
Micro_Message They then get yourself a cut if the deal is completed also however you can function out whatever terms your comfortable with. We were not sure, however, what to anticipate within the South, but soon i was happy we selected Cookeville as our new home. http://www.youtube.com/watch?v=_c004rrCuDQ
Description_450 Your Business Plan has to be detailed so that your goals are flowed into a detail level which means you get sound advice just about every day. If you want to invest for this market you must understand value of having the best deals.
Blog_Comment In a speech from the governor with the state of Quintana Roo, the beginning of Cozumel's function as "home port" for Pullmantur was known as a "historic event" not only for Cozumel, as well as the entire state and also all of Mexico. Advantages of land development when compared with building development:You can profit a whole lot in land development because you only purchased lands and vacant lots at really cheap prices. , UVA); and the Regional University of Cariri (Universidade Regional do Cariri, URCA).
Blog Title Other Alternatives in Property Investment Buying
Blog Description Cobb County everyone who is 62 years old and older are exempt from paying county school taxes, which cuts their government tax bill almost in half. There is a town named Kailua on Oahu, which means this you are hyphenated.
Guestbook_title The Importance of Environmental Site Assessment Before Buying a Property
Website_title_(German) Der Unterschied zwischen industriellem, Klein- und Handels-Real Estate
Description_450_(German) Blitznachrichten, diese sind, wo das Geschäft, bei der Real Estate-Investierung von derzeit kommt. Sie haben nicht einmal gerichtliche Verfallserklärung an über 50% archiviert von, was sie noch halten.
Description_250_(German) Zum Beispiel in Washington State sollen Sie ein registrierter Auftragnehmer sein, wenn Sie ein Haus kaufen, um über $500 in den Reparaturen oder in den Verbesserungen zu ihm zu machen. Gut streicht das ziemlich genau 95% von Investoren durch, die nicht Generalunternehmer sind.
Guestbook_title_(German) Gründe, ein Immobilienagentur-When Selling Your-Haus zu benutzen
Website_title_(Polish) Ćwiczenie 2 Dla Real Estate inwestorów - Craigslist bubel
Description_450_(Polish)
Description_250_(Polish)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.